مناقصه عمومی در خصوص خرید و نصب وسایل پارکی و وسایل ورزشی

مناقصه عمومی در خصوص خرید و نصب وسایل پارکی و وسایل ورزشی