معرفی واحد ورزشی

معرفی واحد ورزشی


راهبردهای ورزشی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد

 

 * افزايش نقش ورزش شهروندي در بهبود کيفيت زندگي شهروندان یزدی با تأکید بر اخلاق وتربیت اسلامی

* توسعه مبتني بر دانايي و ارتقای استانداردها در ورزش شهروندي

* استمرارحمايت از توسعه ورزش شهروندي در بين اقشارآسيب پذير

* تغييرالگوي ورزش شهروندي با تاکيد براستفاده بهينه از فضاهاي طبيعي و روباز

* توسعه نهضت داوطلبي در ورزش شهروندي

* افزايش سهم اعتبارات ورزش از کل بودجه شهرداري یزد

* ارتقاي جايگاه ورزش شهروندي در برنامه پنجم با تأکيد برانتقال مديريت و منابع ورزش همگاني به شهرداری یزد

* حمايت و گسترش سازمان هاي مردم نهاد به منظورمشارکت جوانان درامور ورزش شهروندي

* تغيير فعالیت ها، اماکن و ظرفیت های ورزشي با توجه به ویژگی های اقشار مختلف از نظر جنسیت، سن و معلولیت های جسمانی

* توسعه فرهنگ مشارکت خيرين در ساخت اماکن و فضاهاي ورزشي

* توسعه الگوهای جدید ورزش همگانی و تفریحات سالم، سازگار با محدودیت های اقتصادی و زندگی شهری

* تمرکز اختيارات حقوقي، مالي و امکانات ورزش همگاني شهریزد درسازمان ورزش شهرداري

* توسعه نظام آموزشي ، تبليغي در ورزش همگاني و تفریحات سالم

* توسعه و ترویج نهضت ورزش همگانی و بهبود نگرش در بین مراجع و مقامات مؤثر تصمیم گیر

* توسعه ورزش شهروندی با محوریت مدیریت محله

*ارتقای نقش و جایگاه سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در مجامع بین المللی ورزش همگانی

* توسعه بهره گیری از امکانات و ظرفیت های بخش خصوصی در ارائه خدمات ورزشی به شهروندان