معرفی واحد اداری مالی

معرفی واحد اداری مالی


ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ :

* فراهم آوردن زمینه انجام کلیه امور مربوط به پرداختهای مرتبط با فعالیتها در سازمان طبق موازین و ضوابط مالی

* کنترل و امضاء اسناد تنظیمی ، هزینه ها و پرداخت های علی الحساب و امضاء چکهای صادره

* بررسی و انجام امور مربوط به دریافت درآمدهای نقدی و غیر نقدی و وصول مطالبات سازمان

* برنامه ریزی و نظارت بر استحصال درآمدهای سازمان و تلاش در جهت افزایش درآمدها و یافتن منابع جدید مالی

* نظارت بر تامین کالاهای مصرفی ادارات و واحدهای مختلف سازمان و مراکز تحت سرپرستی

* نظارت بر روند پیش بینی و برآورد درآمدها و منابع مالی و کنترل میزان تحقق درآمدها و شناسایی منابع جدید مالی در سازمان

* انجام کلیه امور حسابداری در زمینه عقد قرارداد ، تنظیم و بایگانی اسناد هزینه ، درآمد ، افتتاح حساب و کنترل و رسیدگی به صورتحساب های بانکی

* نظارت در امور مربوط به بستن حسابهای پایان سال و واریز حسابهای موقت طول سال ، نگهداری اوراق بهادار و چکهای دریافتی از اشخاص و وصول آنها از بانکها

* صدور دستورات لازم جهت تهیه صورت حسابهای ماهیانه و صورتحساب های بانکی

* نظارت بر روند حفظ و نگهداری انبارها ، طبقه بندی برچسب گذاری ، ورود و خروج کالاها از انبار

* پیگیری و رسیدگی به نگهداری حساب کلیه اموال منقول و غیر منقول ، مسروقه و یا از بین رفته ، تهیه صورت اموال زائد ، فروش ، حذف یا ممیزی و رسیدگی به سیاهه اموال اسقاطی و حسابداری اموال و موجودی های انبار

* انجام امور مربوط به دریافت ، نگهداری، طبقه بندی، کد گذاری و تحویل اموال و جلوگیری از فساد و تضییع اموال و کالا ها و انبار گردانی

* تهیه و تدوین برنامه های بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت در امور مالی و اداری

* نظارت بر نحوه تدوین قراردادها و و نگهداری اسناد و مدارک مالی

* نظارت بر نحوه تهیه و تنظیم حقوق و اعلامیه بانکی ، چک ، برگه های محاسباتی و کنترل حسابهای مربوط به رفع اختلاف و امضای اسناد مربوطه

* نظارت بر نحوه اجرای بودجه برنامه ای ، جریان امور واحد و یا واحدهای تحت سرپرستی

* نظارت بر نحوه حسابداری ، دفتر داری، درآمد، صندوق، اعتبارات و ... و تلاش در بروز کردن نظام های مالی موجود 

* کنترل نهایی اسناد و هزینه تنظیم شده و امضای آن

* نظارت بر روند تهیه و تنظیم فرم های پیشنهادی بودجه برای معاونتها و مدیریتهای سازمان و هدایت آنها در جهت تکمیل فرم های بودجه

* فراهم آوردن زمینه تصویب نهایی بودجه و ابلاغ آن

* تلاش در جهت تامین اعتبار بودجه معاونتها و نظارت بر نحوه عملکرد بودجه

* نظارت بر روند پیش بینی و برآورد درآمدها و منابع مالی و کنترل میزان تحقق درآمدها و شناسایی منابع جدید مالی در سازمان

* ابلاغ دستورالعمل و ضوابط تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی و نظارت بر مراحل اجرایی آن.

* هدایت و نظارت بر فعالیت سازمان ، پیش بینی و برآورد درآمدها ، کنترل میزان تحقق درآمدها و شناسایی منابع جدید مالی

* بررسی و کنترل و تایید نهایی گزارشات مالی تهیه شده به منظور صحت اطلاعات مالی مندرج در گزارش بر طبق بودجه مصوب

* مقایسه درآمدی استحصالی و پرداخت ها و کنترل جمع صورت حساب ها و جمع هزینه ها

* نظارت بر روند اجرای بودجه های مصوب ابلاغی در راستای اهداف و سیاست های سازمان

* سازماندهی و تقسیم کار بین کارکنان تحت سرپرستی و نظارت بر نحوه عملکرد آنان

* پیش بینی و برآورد بودجه سالانه واحد و ارائه آن به مقام مافوق

* همکاری در امور مربوط به بستن حسابهای پایان سال و واریز حسابهای موقت طول سال.

* انجام وظایف منطبق با سیستم مدیریت کیفیت و تلاش در استقرار و بهبود مستمر آن