معرفی مدیر عامل سازمان

معرفی مدیر عامل سازمان


 

 

 

                                                             عباس ملازینلی


                                                                      رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد                                                                                         

                               

                                                                           تاریخ انتصاب : هشتم بهمن ماه هزار و سیصد و نود وشش