مسابقه کتابخوانی غنائم کرونا

مسابقه کتابخوانی غنائم کرونا


مسابقه کتابخوانی غنائم کرونا

مسابقه کتابخوانی غنائم کرونا

شرایط مسابقه : خواندن وصیت نامه شهیدحاج قاسم سلیمانی ویکی از کتابهای گل دقیقه 90 سه دقیقه در قیامت، رویای نیمه شب مجید بربری و حاج قاسم

زمان آزمون: 29 فروزدین ماه

 ثبت نام و دریافت کتاب : ۰۹۱۰۳۳۲۳۵۰۷