مسابقه کتابخوانی غدیر

مسابقه کتابخوانی غدیر

مسابقه کتابخوانی غدیر

از کتاب روی دست آسمان

 برگزاری آزمون ۲۰ مردادماه

ثبت نام، تهیه کتاب و اطلاعات بیشتر   maarefemamat.ir
ایتا??
@maarefemamat