مسابقه نقاشی بانام(من و امام رضا) در پارک بزرگ شهر به روایت تصویر