مسابقه مجازی پلاستیک کمترک

مسابقه مجازی پلاستیک کمترک

 مسابقه مجازی پلاستیک کَمتَرُک
شما برای استفاده کمتر از پلاستیک چه کارهایی انجام میدید؟
ارسال عکسها و فیلمها به ادمین @yazdfarhang
ارسال آثار ۱ الی ۲۰ مردادماه