مسابقه حفظ آیات ولایت

مسابقه حفظ آیات ولایت

مسابقه حفظ آیات ولایت، مروری بر 90 آیه از قرآن کریم همرراه با جوایز ارزنده برگزار میشود.

جهت ثبت نام و دریافت کتاب به نماز جمعه - غرفه ستاد مبشر غدیر یا دفتر ستاد مبشر غدیر -

واقع درپارک آزادگان-09132599057 مراجعه فرمایید.