مسابقه حفظ آیات ولایت

مسابقه حفظ آیات ولایت


مسابقه حفظ آیات ولایت

مسابقه حفظ آیات ولایت، مروری بر 90 آیه از قرآن کریم همرراه با جوایز ارزنده برگزار میشود.

جهت ثبت نام و دریافت کتاب به نماز جمعه - غرفه ستاد مبشر غدیر یا دفتر ستاد مبشر غدیر -

واقع درپارک آزادگان-09132599057 مراجعه فرمایید.