مسابقه بزرگ کتابخوانی با محوریت کتاب «چشم روشنی»

مسابقه بزرگ کتابخوانی با محوریت کتاب «چشم روشنی»

مسابقه بزرگ کتابخوانی با محوریت کتاب «چشم روشنی»نوشته کوثر لک
۵ میلیون تومان جایزه نفر اول!
خرید کتاب با ارسال عدد 8 به سامانه 1000900090001
زمان :تا15 تیرماه 99