مسابقات تنیس روی میز، دارت و تیراندازی با تفنگ

مسابقات تنیس روی میز، دارت و تیراندازی با تفنگ


مسابقات تنیس روی میز، دارت و تیراندازی با تفنگ

مسابقات ورزشی ویژه کارمندان شهرداری و نیروهای مسلح که مسابقه دارت و تیراندازی با تفنگ در روز شنبه 26 مرداد  ساعت  10 صبح و مسابقه تنیس روی میز در روز یکشنبه 27 مرداد ساعت 9 صبح برگزار میشود.