مزایده تابلوها و نمایه های تبلیغات محیطی شهر جهانی یزد