مراسم بزرگداشت شهید امیرحسین قربانی و ۱۷۵ شهید حادثه هواپیمایی اکراین

مراسم بزرگداشت شهید امیرحسین قربانی و ۱۷۵ شهید حادثه هواپیمایی اکراین


مراسم بزرگداشت شهید امیرحسین قربانی و ۱۷۵ شهید حادثه هواپیمایی اکراین

 
همراه با رونمایی از کتاب تور تورنتو
 
 چهارشنبه ۲۲ دیماه ساعت ۱۲:۳۰ظهر
 
سالن شهید منتظرقائم استانداری یزد