محفل طنز قندشکن

محفل طنز قندشکن


محفل طنز قندشکن

محفل طنز قندشکن
 
موضوع: رعایت فاصله گذاری!
 
 چهارشنبه ۱۱ تیرماه ساعت ۲۰:۳۰ در خیابان کاشانی_ حوزه هنری استان یزد