مجموعه نمایشهای خیمه شب بازی "تماشاخانه"

مجموعه نمایشهای خیمه شب بازی "تماشاخانه"


مجموعه نمایشهای خیمه شب بازی "تماشاخانه"

 
 
??پنجشنبه ۵ فروردین ماه
??شنبه ۷ فروردین ماه
??دوشنبه ۹ فروردین ماه
??چهارشنبه ۱۱ فروردین ماه
??جمعه ۱۳ فروردین ماه
 
ساعت ۲۲ از صفحه اینستاگرام یزد فرهنگ ??
 
 http://Instagram.com/yazdfarhang