متن متحرک آموزش شهروندی

متن متحرک آموزش شهروندیما هنوز اول راهیم؛ نمی‏شود گفت وسط راه. ما خواسته‏ ایم کشور و جامعه‏ ی خود را طبق نظر اسلام بسازیم. طبق نظر اسلام، چه جامعه ‏ای را باید ساخت؟ جامعه‏ ای که در آن، عدل و داد باشد؛ آزادی فکر و اندیشه باشد؛ رشد و شکوفایی استعدادها باشد؛ اخلاق حسنه و فاضله در روابط اجتماعی حاکم باشد؛ در آن، فقر و فساد و تبعیض نباشد؛ انسانها احساس شرف و افتخار و امید کنند و بخواهند دنیایی را باشرف و با افتخار و با اخلاق فاضله بسازند. اسلام جامعه ‏ای را می‏خواهد که در آن علم بجوشد و بر پایه‏ ی علم، همه ‏ی بنیان‏های اجتماعی نوسازی شود و پیش برود. اسلام جامعه‏ ای را می‏خواهد که در آن، افراد و مجموعه ‏ی یک ملت مشعل و پرچم شاخصی باشند برای همه‏ ی ملتها؛ «و تکونوا شهداء علی النّاس».