متن متحرک

متن متحرک


مقولة التزام نظری يا عملی به مبانی يك نظام سياسی محدود به هيچ كشوری نيست. بلكه، مقولة شهروندی هنگامی شكل می‌گيرد كه عناصری در آن وجود داشته باشد. از آن جمله، التزام به مبانی نظام سياسی در آن كشور است. اين التزام دو گونه است: 1. التزام عملی، 2. التزام نظری