متحرک1

متحرک1


متحرک1

اين بخش فرهنگى هم كه اشاره كرديد، بسيار بخش مهمى است. مسئله‌ى فرهنگ را خيلى جدى بگيريد. فرهنگ، روح است. همه‌ى اينهائى كه گفتيم، جسم زندگى است. اين جسم زندگى يك روحى دارد؛ آن روح، فرهنگ است. اگر چنانچه فرهنگ با جهت دينى و جهت الهى باشد، طبعاً همان چيزى خواهد شد كه مورد نظر اسلام و انسانهاى پاكيزه و معصوم است.