ما، شهر پاک، زندگی (2)

ما، شهر پاک، زندگی (2)


ما، شهر پاک، زندگی (2)

برنامه ما، شهر پاک، زندگی  با اجرای موسیقی زنده روز سه شنبه 22 مرداد ساعت 18 در آزادشهر _ بوستان بانوان چهارده معصوم برگزار میشود.