ما، شهر پاک، زندگی (2)

ما، شهر پاک، زندگی (2)

برنامه ما، شهر پاک، زندگی  با اجرای موسیقی زنده روز سه شنبه 22 مرداد ساعت 18 در آزادشهر _ بوستان بانوان چهارده معصوم برگزار میشود.