ما، شهر پاک، زندگی

ما، شهر پاک، زندگی


ما، شهر پاک، زندگی

برنامه ما، شهر پاک، زندگی  با اجرای موسیقی زنده روز سه شنبه 25 تیرماه ساعت 20:30 در پارک مارکار برگزار میشود.