لزوم همکاری اجتماعات محلی در معرفی و ثبت عناصر میراث فرهنگی

لزوم همکاری اجتماعات محلی در معرفی و ثبت عناصر میراث فرهنگی


لزوم همکاری اجتماعات محلی در معرفی و ثبت عناصر میراث فرهنگی

لزوم همکاری اجتماعات محلی در معرفی و ثبت عناصر میراث فرهنگی
رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در دیدار با مدیرمرکز مطالعات منطقه ای پاسداری ار میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی بر ضرورت مشارکت شهرداری ها در ثبت مواریث ملموس و ناملموس تاکید کرد.
عباس ملازینلی در این نشست با اشاره به لزوم مشارکت مستقل شهرداری یزد در شناسایی و ثبت میراث فرهنگی ملموس و ناملموس اظهارکرد: حفظ نام شهرداری در ثبت مواریث معنوی ملموس و ناملموس به جهت فرهنگسازی و ایجاد مطالبه مردمی برای ما مهم است.
عباس ملازینلی افزود: با تقویت مشارکت شهرداری ها در این عرصه سازمان ها و نهادهای مردمی دیگر هم ترغیب و صدها میراث جهت ثبت، معرفی می شوند و در نهایت مردم هم برای پاسداشت این میراث کمک خواهند کرد.
وی در ادامه به تشریح اقدامات انجام شده از سوی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در این حوزه پرداخت.
در ادامه این جلسه مدیر مرکز مطالعات منطقه ای پاسداری ار میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی در معرفی این مرکز گفت: میزبان این مرکز دولت ایران است و به عنوان بازوی سازمان میراث فرهنگی فعالیت می کند که هم اکنون نیز 24 کشور را تحت پوشش دارد.
رضا سجودی با بیان اینکه بخش ویژه ای از میراث ناملموس مرتبط با مباحث زبان شناسی است، افزود:  یزد دارای غنای بسیار زیاد در میراث فرهنگی از جمله زبان شناسی است.
وی با بیان اینکه کنوانسیونی که میراث ناملموس و ثبت میراث معنوی را شامل می شود بخش عمده ای از این کار را بر عهده اجتماعات محلی می داند، تاکید کرد : شهرداری هم یکی از این اجتماعات محلی و دخیل در میراث فرهنگی محسوب می شود که می تواند نقش بسزایی را در این عرصه ایفا کند.
مدیر مرکز مطالعات منطقه ای پاسداری ار میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی با اشاره به اینکه ثبت برای تضمین بقای عناصر میراث ملموس و ناملموس انجام می شود، خاطرنشان کرد: شخص یا نهادهای اجتماعی می توانند آثار ناملموس را برای ثبت ملی معرفی کنند و در شناسایی و مراحل پژوهش و مستندسازی و بعد از آن دخیل باشند و این کار صرفا بر عهده اداره کل میراث فرهنگی نیست.
وی افزود: ثبت جهانی هر ساله برای کشورها سهمیه ای در نظر می گیرد ولی سیاست هم نقش مهمی در این موضوع دارد که اخیرا پر رنگ تر شده است.
این مقام مسئول گفت: پیشنهاداتی برای ثبت جهانی خوشنویسی یزد و زیور الات سنتی به یونسکو داده شد که در حال بررسی است.