قدردانی هیئت تنیس روی میز از فعالیت های ورزشی سازمان فرهنگی ورزشی

قدردانی هیئت تنیس روی میز از فعالیت های ورزشی سازمان فرهنگی ورزشی


قدردانی هیئت تنیس روی میز از فعالیت های ورزشی سازمان فرهنگی ورزشی

سید ابوالفضل کشفی رئیس هیئت تنیس روی میز و شهردار منطقه یک به همراه دیگر اعضای این هیئت با حضور در سازمان فرهنگی ورزشی از فعالیت های ورزشی این سازمان و بخصوص همکاری با هیئت های ورزشی تشکر نمودند.