فضای آشنا

فضای آشنا


فضای آشنا

فضای آشنا برنامه ای در گذر فرهنگ و هنر مازاریها، همراه با صنایع دستی شهر بم، موسیقی، نمایشگاه عکس، تئاتر خیابانی که در تاریخ 8 مردادماه ساعت 21 برگزار میشود.