فرهنگ شهروندی

فرهنگ شهروندی


فرهنگ شهروندی

احساس مسئولیت نسبت به رفاه عمومی ، عامل ارتقاء فرهنگ عمومی است
پرسنل خدوم شهرداري ، شهر را تميز مي‌كنند و شهروندان فهيم آن را پاكيزه نگه مي‌دارند
نشانه شهروند خوب رعایت قوانین شهروندی است
موفقيت هر شهرداري لازمه ی مشاركت شهروندان است
شهر بدون شهروند و شهرداري بدون مشاركت شهروندان معنای واقعی نخواهد داشت