فراخوان پیشنهاد نام

فراخوان پیشنهاد نام


فراخوان پیشنهاد نام

درسال تحصیلی ۴۰۰_۹۹ جشنواره بزرگ قرآنی ویژه دانش آموزان شهر جهانی یزد و در رشته های متنوع:
قرائت/ قصه گویی/ سرود/ حافظ خوانی/ کتابت آیات قرآن و ...
برگزار می گردد.

 جهت انتخاب یک نام مناسب برای این جشنواره بزرگ از شما یاری می طلبیم

 لطفاً نام پیشنهادی خود را با در نظر داشتن محورهای زیر انتخاب و به شماره تلفن ۰۹۱۳۰۷۱۴۱۷۴ ارسال فرمایید:

 رشته های قرآنی
 رشته های هنری
 نوجوانان شهر جهانی

مهلت ارسال: اول مهرماه ۱۳۹۹