فراخوان نام گذاری و طراحی لوگو سامانه جمع آوری پسماند خشک

فراخوان نام گذاری و طراحی لوگو سامانه جمع آوری پسماند خشک

 فراخوان نام گذاری و طراحی لوگو سامانه جمع آوری پسماند خشک
 در جهت ایجاد شهر الکترونیک و سهولت در ارائه خدمات مختلف برای شهروندان
 مهلت ارسال آثار ۱۰ مردادماه