فراخوان نام گذاری و طراحی لوگو سامانه جامع خدمات شهرداری یزد

فراخوان نام گذاری و طراحی لوگو سامانه جامع خدمات شهرداری یزد


فراخوان نام گذاری و طراحی لوگو سامانه جامع خدمات شهرداری یزد

 فراخوان نام گذاری و طراحی لوگو سامانه جامع خدمات شهرداری یزد
جهت ایجاد شهر الکترونیک و سهولت در ارائه خدمات مختلف برای شهروندان
نام و لوگوی پیشنهادی ارسال به آدرس:
 http://fava.yazd.ir/idea