فراخوان عمومی جهت تولید نمایش خیابانی و پرفورمنس "اصلاحیه"

فراخوان عمومی جهت تولید نمایش خیابانی و پرفورمنس "اصلاحیه"


فراخوان عمومی جهت تولید نمایش خیابانی و پرفورمنس "اصلاحیه"

لطفا طرح های خود را با موضوعات زیر آماده و برای ارایه به واحد فرهنگی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد واقع در خیابان کاشانی ، روبروی پارک هفتم تیر،پردیس جنوب مراجعه کنید.