فراخوان اولین نمایشگاه مشاغل خانگی و کسب و کارهای خرد

فراخوان اولین نمایشگاه مشاغل خانگی و کسب و کارهای خرد


فراخوان اولین نمایشگاه مشاغل خانگی و کسب و کارهای خرد

فراخوان اولین نمایشگاه  مشاغل خانگی و کسب و کارهای خرد  در تاریخ ۲۹ آبان الی ۱ آذر در نمایشگاه بین المللی استان یزد برگزار میشود، جهت رزرو غرفه تا تاریخ ۲۲ آبان مهلت ثبت نام دارید.