فراخوان

فراخوان


فراخوان
طرح بدهيد جايزه بگيريد
                                   طرح ها وبرنامه هاي پيشنهادي خود را جهت برگزاري عيد بزرگ غدير خم براي ما بفرستيد
                                                       به دو نمونه از طرح هابي برگزيده جوادز نفيس اهدا مي گردد
                                    آخرين مهلت 30/7/89جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد باشماره هاي زير تماس بگيريد
6275068-6275069داخلي 17
روابط عمومي سازمان فرهنگي ورزشي