طرح ملی بازی و نشاط کودکانه

طرح ملی بازی و نشاط کودکانه


طرح ملی بازی و نشاط کودکانهارتقای سواد بدنی کودکان در دوران همه گیری کرونا

رده سنی ویژه کودکان ۴ تا ۸ سال

ثبت نام: ۲۸ بهمن لغایت ۷ اسفندماه