طرح استعدادیابی پسین نو

طرح استعدادیابی پسین نو


طرح استعدادیابی پسین نو

طرح استعدادیابی پسین نو ویژه پسرهای 12 تا 18 سال وارسال ویدئوهای خود به پیامرسان ایتا به آدرس @media_pasine_no  آخرین مهلت ارسال 5اردیبهشت ماه میباشد.