طراحی،ساخت ونصب المان چرخ ریسندگی درمیدان همافر

طراحی،ساخت ونصب المان چرخ ریسندگی درمیدان همافر


طراحی،ساخت ونصب المان چرخ ریسندگی درمیدان همافر

      طراحی،ساخت و رنگ آمیزی المان چرخ ریسندگی توسط پرسنل کارگاه سازمان رفاهی تفریحی                      شهرداری یزد ونصب آن درمیدان همافر