شیراز، میزبان سی و نهمین کمیسیون فرهنگی کلانشهرهای ایران

شیراز، میزبان سی و نهمین کمیسیون فرهنگی کلانشهرهای ایران


شیراز، میزبان سی و نهمین کمیسیون فرهنگی کلانشهرهای ایران

شیراز، میزبان سی و نهمین کمیسیون فرهنگی کلانشهرهای ایران
صبح روز چهارشنبه ۲۶ شهریور، سی و نهمین نشست کمیسیون فرهنگی کلانشهرهای ایران با حضور معاونان فرهنگی و روسای سازمانهای فرهنگی اجتماعی ورزشی این کلانشهرها در شهر شیراز آغاز به کار کرد.
دستور کار این نشست تدوین نهایی چارت پیشنهادی و تشکیلاتی معاونتهای فرهنگی شهرداری کلانشهرها ، ارائه و بررسی طرح هم‌پیوندی کلانشهرها با نقاط محروم کشور و بررسی گزارش فعالیتهای کمیته های پنجگانه‌ی ذیل این کمیسیون بود.
کمیته های پنجگانه عبارتند از:
آسیبهای اجتماعی
فرهنگی، هنری
گردشگری
کارآفرینی
و ورزشی

در این نشست دو روزه تجربیات موفق کلانشهرها در حوزه ها و کمیته های یاد شده به اشتراک گذاشته شده و مورد بررسی قرار می گیرد.