شور و شعورحسینی "همدلی با کادر درمان"

شور و شعورحسینی "همدلی با کادر درمان"


شور و شعورحسینی "همدلی با کادر درمان"

شور و شعورحسینی "همدلی با کادر درمان"

کمک جهت خرید تجهیزات بیمارستانی بخشهای ویژه کرونا

شماره حساب : ۶۰۳۷۹۹۸۱۵۳۱۹۷۰۹۹