شهری پر از قصه

شهری پر از قصه

نام قصه: حساب به دینار

قصه گو: سمیه اصحاب صحف