شهری پر از قصه

شهری پر از قصه 
 
نام قصه: اخلاق کارمندی
 
قصه گو: آسیه پارسائیان