شهروند یزدی، علی نعمت اللهی، نقاش

شهروند یزدی، علی نعمت اللهی، نقاش 

 

 

تمام رویاهای ما میتواند به حقیقت برسد
 اگر ما شجاعت داشته باشیم که آن ها را دنبال کنیم.