ششمین نشست شب های فرهنگی تحت عنوان "شب دکتر اسلامی ندوشن"