ششمین بازارچه توانمندی بانوان کارآفرین استان یزد

ششمین بازارچه توانمندی بانوان کارآفرین استان یزد


ششمین بازارچه توانمندی بانوان کارآفرین استان یزد

ششمین بازارچه توانمندی بانوان کارآفرین استان یزد در روز جمعه 19 مهرماه ساعت 10 صبح الی 11 شب در مسجد جامع برگزار میشود.