سي و هشتمين جلسه

سي و هشتمين جلسه


سي و هشتمين جلسه

بسمه تعالی

با توجه به دعوتنامه شماره 471-569/90 تاريخ 25/2/90 سي و هشتمين جلسه هيئت مديره سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري يزد راس ساعت 18 روز يكشنبه مورخ 25/2/90 در محل دفتر مدير عامل سازمان با حضور امضاكنندگان تشكيل و موارد به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد.

1-     نامه شماره 471-587/90 تاريخ 25/2/90 مطرح و مقرر گرديد بر اساس مصوبه شوراي محترم اسلامي شهر و نامه شماره 275/819 مورخ 11/1/89 شهردار محترم و رئيس شوراي سازمان نسبت به افتتاح حساب درآمد، هزينه و سپرده در بانك شهر در اسرع وقت اقدام گردد.

2-     نامه شماره 471-577/90 تاريخ 25/1/90 مطرح و مقرر گرديد به ازاء هر نفر در هر سانس مبلغ 20.000 ريال در مقابل فروش بليط در زمان موقت موافقت گرديد. ضمنا مقرر گرديد جهت راه اندازي و شروع به كار سينما چهار بعدي واقع در پارك هفتم تير كليه كليه تمهيدات لازم در خصوص مسائل ايمني، اخذ مجوزها قبل از شروع به كار، توسط سازمان اقدامات لازم صورت پذيرد.

3-     نامه شماره 471-576/90 تاريخ 25/2/90 مطرح و مقرر گرديد در حد مورد نياز به تشخيص مديريت سازمان اقدام گردد. (در رابطه با نصب 40 عدد بنر عفاف و حجاب در سطح شهر)

4-     به پيشنهاد مديريت سازمان در خصوص پرداخت اضافه كاري و حق ماموريت پرسنل مطرح و مقرر گرديد بر اساس دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده روزانه (حق ماموريت) كاركنان نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها، با نظر و تشخيص مدير عامل اقدام گردد.

5-     نامه شماره 1739 مورخ 28/12/89 آقاي حميدرضا زارع دبير هيئت اسكيت شهرستان يزد جهت آموزش به صورت رايگان مطرح و با هماهنگي و زير نظر مستقيم مدير عامل موافقت گرديد.

6-     نامه شماره 242/الف/90 تاريخ 18/1/90 مدرسه فوتبال ثامن به شماره 142 تاريخ 18/1/90 ثبت دبيرخانه مطرح و مقرر گرديد ضمن هماهنگي با كميته امور رفاهي كاركنان شهرداري اقدام گردد.

7-     نامه شماره 100/8264 تاريخ 25/1/90 شهردار محترم يزد در خصوص اهداي هديه روز زن مطرح و مقرر گرديد برابر مفاد نامه نسبت به خريداري و اهدا ربع سكه بهار آزادي جهت كاركنان خواهر سازمان اقدام لازم صورت پذيرد.