سي و ششمين جلسه

سي و ششمين جلسه


سي و ششمين جلسه
بسمه تعالي
17/1/90
با توجه به دعوتنامه شماره 471-122/90 مورخ 16/1/90 سي و ششمين جلسه هيئت مديره سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري يزد رأس ساعت 6 صبح مورخ 17/1/90 در محل دفتر مدير عامل سازمان با حضور امضاكنندگان تشكيل و موارد به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد:
1-                 نامه شماره 127 مورخ15/1/90 در خصوص برگزاري مناقصه محدود ،جهت تأمين نيروي انساني مطرح ،ضمن موافقت مقرر گرديد برابر ضوابط نسبت به برگزاري مناقصه محدود اقدام و نسبت به تأمين نيروي تمام وقت و ساعتي اقدام لازم صورت پذيرد.
2-                 نامه شماره 128 مورخ15/1/90 سرهنگ پاسدار علي شيرزاديان در خصوص نامه پيوست آن و دستور رياست محترم شوراي اسلامي شهر جهت ارائه تخفيف و مساعدت لازم جهت آگهي استخدام نيروي انتظامي براي پايه هاي ايستاده مطرح،كه پس از يحث و بررسي لازم مقرر گرديد در جهت كمك به نيروي انتظامي در اين خصوص تا سقف ميزان حداكثر 10% (ده درصد)تخفيف لازم ارائه گردد.
3-                 نامه شماره 1709 مورخ23/12/89 هيئت محبان الحسين در خصوص پرداخت كمك هزينه برگزاري جشن نيمه شعبان در سال گذشته مطرح كه مقرر گرديد اقدام لازم در اين خصوص در جهت كمك به آن هيئت همانند ساير هيئت ها صورت پذيرد.
4-                 نامه شماره 04ف1390 تاريخ 7/1/90 انتشارات عصر جوان ثبت در دبيرخانه سازمان به شماره 117 مورخ 8/1/90 در خصوص برگزاري نمايشگاه كتاب و محصولات فرهنگي با 20% تخفيف در محل ميدان جانباز مطرح و ضمن موافقت مقرر گرديد از طرف آن انتشارات مبلغ 5 ميليون ريال براي مدت يك ماه به شماره حساب سازمان واريز گردد.