سي وهفتمین جلسه

سي وهفتمین جلسه


سي وهفتمین جلسه

بسمه تعالي

15/2/90

با توجه به دعوتنامه شماره 471-181/90 تاريخ 14/2/90 سي وهفتمین جلسه هيئت مديره سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري يزد رأس ساعت 13 مورخ 15/2/90 در محل دفتر مدير عامل سازمان با حضور امضاكنندگان تشكيل و موارد  به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد:

1-نامه شماره 161 مورخ 22/1/90 ثبت شده در دبيرخانه در خصوص اجاره نمايشگاه كتاب واقع در ميدان بعثت مبني بر متضرر شدن نامبرده مطرح و با توجه به اعلام مدير عامل سازمان موافقت گرديد.

2-نامه شماره 52 مورخ7/2/90 و شماره 294 ثبت شده در دبيرخانه سازمان فرهنگي ورزشي اتحاديه صنف عرضه محصولات فرهنگي مبني بر معرفي آقاي رضا انتظام جهت بر پايي نمايشگاه عرضه محصولات فرهنگي ايام شهادت حضرت زهرا(س) و رحلت حضرت امام خميني (ره) مطرح و با توجه به نظر مدير عامل محترم سازمان به مدت حداكثر يك ماه به مبلغ چهار ميليون ريال مورد موافقت قرار گرفت.

3-نامه شماره 523 مورخ 16/1/90 مركز نشر و پخش كتاب هادي به شماره156 ثبت شده در دبيرخانه سازمان فرهنگي ورزشي مطرح و با همان شرايط بند ،اقدام گردد،مورد موافقت قرار گرفت.

4-نامه شماره 239مورخ 3/2/90 در خصوص ساخت تابلوهاي تبليغاتي فرهنگي پل هاي احداثي (زيرگذر و روگذر) مطرح ،مقررگرديد در صورت اخذ مجوز از شوراي اسلامي شهر و يا شهردار محترم با رعايت مسائل ايمني اقدام شود .

5-پيشنهاد حجت الاسلام حرزاده عضو محترم شوراي اسلامي شهر در خصوص همكاري لازم با هيئت ها ي مذهبي غير محلي در خصوص استفاده از پايه هاي ايستاده مطرح و مقرر گرديددر ازاي همكاري هاي فرهنگي متقابل ،پايه هاي تبليغاتي درخواستي در مناسبت ها در اختيار آنان قرار گيرد.