سينما چها بعدي به زودي افتتاح مي گردد.

سينما چها بعدي به زودي افتتاح مي گردد.


سينما چها بعدي به زودي افتتاح مي گردد.


افتتاح سينما چهار بعدي

با حضور شهردار محترم و اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد و ديگر مسئولين شهرداي

دوشنبه دهم مردادماه