سومین جلسه کمیته فرهنگی کنگره ۴۰۰۰ شهید استان یزد

سومین جلسه کمیته فرهنگی کنگره ۴۰۰۰ شهید استان یزد


سومین جلسه کمیته فرهنگی کنگره ۴۰۰۰ شهید استان یزد

سومین جلسه کمیته فرهنگی کنگره 4000  شهید استان یزد
این نشست با جمعی از هنرمندان یزد درسالن فیروزه سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی برگزارشد.