سومین جشنواره اجتماعی "نه به اعتیاد"

سومین جشنواره اجتماعی "نه به اعتیاد"

یاری گران زندگی

 با محوریت:

آموزش
 پیشگیری
مشارکت اجتماعی

 همراه با مسابقات فرهنگی،ورزشی، نمایش خیابانی، کارگاه آموزشی و...