سلسله کارگاههای آموزشی

سلسله کارگاههای آموزشی


سلسله کارگاههای آموزشی

برگزاری سلسله کارگاههای آموزشی ویژه رانندگان سیستم حمل ونقل عمومی شهر یزد با موضوعهای:

  • اخلاق حرفه ای
  • ایمنی و کمکهای اولیه
  • حوادث غیر مترقبه
  • رانندگی تدافعی و...