سلسله نشست های پیام (4)

سلسله نشست های پیام (4)


سلسله نشست های پیام (4)

سلسله نشست های پیام (4)
موضوع: اصناف و معضل کلاهبرداری و ربا
نحوه شرکت ارسال عدد ۱ به شماره ۰۹۹۲۰۸۳۴۲۵۸
 چهارشنبه 4 تیرماه ماه ساعت 8:30 صبح
خیابان فرخی، سالن شهید بهشتی دادگستری شهرستان یزد