سلسله نشست های پیام ۷

سلسله نشست های پیام ۷


سلسله نشست های پیام ۷

 سلسله نشست های پیام ۷
 موضوع: آسیبهای جسمی و روحی زوجین و فرزندان در دوران اختلافات منجر به طلاق
نحوه شرکت ارسال عدد ۱ به شماره ۰۹۹۲۰۸۳۴۲۵۸
 پنجشنبه ۱۲ تیرماه ساعت ۱۱صبح در بلوار مدرس_سالن اداره ثبت اسناد و املاک یزد