سلسله نشست های پیام ۶

سلسله نشست های پیام ۶


سلسله نشست های پیام ۶

 سلسله نشست های پیام 
 موضوع: پیشگیری از جرایم مالی درفضای مجازی
 نحوه شرکت ارسال عدد ۱ به شماره ۰۹۹۲۰۸۳۴۲۵۸
 سه شنبه ۱۰ تیرماه ساعت ۲۱ در پارک آزادگان